Felépített hitelesség | 1. rész – Bevezetés

Bevezetés

Mitől és hogyan lesz valaki hiteles? Hogyan lehet a test reprezentációját a divat által úgy változtatni, hogy az még illeszkedjen az egyén stabil habitusához, de növelje a hitelességet? Mit kell szem előtt tartani, hogy olyan hitelességet építsen fel az egyén, ami valóban hiteles lesz? És nem csak hitelesnek tűnik. Dolgozatomban ezekre a kérdésekre igyekszem választ találni.

Ahhoz, hogy ezt megtehessem, olyan elméletek használatára van szükség, mint Bourdiue habitusról szóló elmélete, illetve Veblen, Simmel és Spencer divatról és a divat változásairól alkotott tézisei. Nem feledkezhetünk meg a bourdieu-i elmélet kritikáját megfogalmazó Pokol Béláról sem, aki a posztmodern társadalom reflexív beállítottságának kérdését veti fel. A hitelességet pedig Heike Jenss Dressed in History: Retro Styles and the Construction of authenticity in Youth Culture című tanulmányát alapul véve igyekszem összevetni a fentebbi elméletekkel.

A dolgozat első fejezetében a divat jellemzőit kívánom bemutatni, ami az embert, mint társas lényt befolyásolja cselekedeteiben. Ezt követően szeretnék rávilágítani arra, hogy milyen akadályokba ütközik az egyén, amikor a divatot igyekszik követni, és hogy miért is léteznek ezek az akadályok egy olyan közegben, ahol a döntések szabadsága elméletileg minden individuum joga. Végezetül pedig azt mutatom meg, hogy az a felépített hitelesség, amit a divattal az egyén magának létrehoz, hogyan alakítható ki, és milyen posztmodern jellemzők befolyásolják azt.